d

Instituto pirmininkė

Vilija VIEŠŪNAITĖ Advokatų profesinė bendrija
„TRINITI JUREX“
Vilniaus g. 31
LT-01402 Vilnius
Tel.: +370 5 231 22 11
Mob.tel.: +370 687 48 149
Faks.: +370 5 231 22 44

 

PIRMININKO KOMPETENCIJA

  • organizuoja ir vykdo kasdieninę Instituto veiklą
  • leidžia įsakymus, reguliuojančius Instituto veiklą
  • atstovauja Institutui teismuose, arbitraže, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis
  • suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas
  • gavęs Valdymo pritarimą, teikia Instituto vardu iniciatyvas, pasiūlymus dėl įstatyminių bei normatyvinių aktų priėmimo ir tobulinimo, dalyvauja derybose, svarstymuose kuriant pramoninės nuosavybės pasaugos įstatymus
  • sudaro komisijas, darbo grupes, sekcijas
  • informuoja Instituto narius apie įvairius pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymų pakeitimus
  • sprendžia Instituto organizacinius, ūkinius ir finansinius klausimus