Naujiems nariams

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ ASOCIACIJOS NARIU

 • tikruoju Asociacijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimą, pripažįstantis Asociacijos įstatus ir mokantis nustatyto dydžio mokestį
 • Asociacijos nariai yra  tikrieji nariai ir garbės nariai
 • Asociacijos garbės nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, nusipelnęs pramoninės nuosavybės srityje, kuriam garbės nario vardas gali būti suteiktas Asociacijos Prezidiumo sprendimu
 • asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos Prezidiumui pateikia raštišką prašymą
 • stojimo prašymą pateikti el. paštu – info@patentiniaipatiketiniai.lt
 • Prezidiumas asmens prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti artimiausio Prezidiumo posėdžio metu

ASOCIACIJOS NARIŲ MOKESČIAI IR MOKĖJIMO TVARKA

Metinis mokestis – 30 Eur

Nario mokesčiai mokami pavedimu iki einamųjų metų kovo 31 d.

MOKĖJIMO INFORMACIJA

Gavėjas: Patentinių patikėtinių asociacija
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Asociacijos kodas:124441926
BankasSWEDBANK AB
Sąskaitos Nr.LT61 7300 0100 0244 8887

Garbės nariai yra atleisti nuo stojamojo mokesčio ir kitų mokesčių.

ASOCIACIJOS NARIO TEISĖS

 • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime
 • rinkti Asociacijos valdymo organus
 • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis
 • konsultuotis visais Asociacijos kompetencijai priskirtais klausimais
 • pirmumo teise dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose
 • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą
 • teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu
 • ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Asociacijos įstatams ar  Asociacijos tikslams
 • bet kada išstoti iš Asociacijos
 • kitas Asociacijos įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises

ASOCIACIJOS NARIO PAREIGOS

 • laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Asociacijos įstatų bei vykdyti Asociacijos organų sprendimus
 • aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje
 • nustatytu laiku mokėti Asociacijos nario mokesčius ir kitas nustatytas įmokas
 • saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas
 • nuolat kelti savo kvalifikaciją
 • laikyti paslaptyje Asociacijos bei jos narių komercines paslaptis
 • laikytis sąžiningos konkurencijos principų
 • raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad išdavė įgaliojimą kitam asmeniui jį atstovauti, kad įgaliojimas baigėsi arba buvo atšauktas

NARYSTĖ PRARANDAMA

 • jei narys pašalinamas iš asociacijos motyvuotu Prezidiumo sprendimu
 • jei narys išstoja iš asociacijos savo noru
 • jei narys miršta