Komitetai

BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ASOCIACIJOMIS KOMITETAS

Pagrindinis Komiteto tikslas – palaikyti ryšius su kitomis susijusiomis su patentinių patikėtinių veikla asociacijomis ar organizacijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu siekiant efektyvesnio Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Svarbiausi Komiteto uždaviniai – nustatyti esamas bei nuolat ieškoti naujų organizacijų, kurių veikla susijusi su Asociacijos tikslais, plėtoti bei palaikyti ryšius su kitomis susijusiomis organizacijomis, organizuoti bendrus projektus bei kuruoti prisijungimą prie jau vykstančių projektų, vystyti informacijos apie pramoninės nuosavybės teisinę apsaugą dalinimąsi su kitomis organizacijomis.

< plačiau...

 

PROFESINĖS ETIKOS KOMITETAS

Pagrindinis Komiteto tikslas – parengti profesinės etikos kodekso projektą,  skundų dėl profesinės etikos pažeidimo pateikimo bei drausmės bylų nagrinėjimo taisykles, ruošti kitus su patentinių patikėtinių profesine etika ir drausmės bylų nagrinėjimu susijusių dokumentų projektus.

Komiteto uždaviniai – parengti patentinių patikėtinių  profesinės etikos kodekso projektą, aptarti bei parengti skundų dėl patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso pažeidimo pateikimo bei drausmės bylų nagrinėjimo taisykles (procedūras), bendradarbiauti su patentinių patikėtinių įstatymo rengimo grupe klausimais, susijusiais su profesinės etikos prasižengimų prevencija bei nuobaudomis, bendradarbiauti su Europos patentinių patikėtinių instituto disciplinos komitetu, bendrai svarstant iškylančius klausimus bei teikti atsakymus į EPI disciplinos komiteto iškeltus klausimus dėl atitinkamų Lietuvos teisės nuostatų galiojimo profesinės etikos ir disciplinos srityje.

< plačiau...

 

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ ĮSTATYMO RUOŠIMO KOMITETAS

Pagrindinis Komiteto tikslas – patentinių patikėtinių įstatymas.

Komiteto uždaviniai – paruošti patentinių patikėtinių įstatymo projektą ir su juo susijusių dokumentų projektus, dalyvauti veikloje dėl patentinių patikėtinių įstatymo priėmimo, skleisti informaciją apie patentinių patikėtinių veiklą ir asociaciją.

Komitetas paruošė minėto įstatymo projektą, skleidžia informaciją visuomenei ir valstybinėms institucijoms apie įstatymo reikalingumą.

< plačiau...

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KOMITETAS

Pagrindinis komiteto tikslas – padėti kelti kvalifikaciją visiems, susijusiems su darbu intelektinės nuosavybės srityje.

Komiteto uždaviniai – organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus, susijusius su patentais, prekių ženklais ir dizainu.

Komitetas sudarė seminarų planą, skirtą patiems patentiniams patikėtiniams bei kitiems šios srities specialistams. Seminaruose mokoma kaip paduoti Europos ir tarptautines paraiškas elektroniniu būdu, nagrinėjama išradimų aprašymų ir apibrėžčių sudarymo ypatybės, kalbama apie komercines paslaptis ir jų saugiklius bei apie biotechnologinių išradimų apsaugą.

< plačiau...

 

RYŠIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIU PATENTŲ BIURU KOMITETAS

Pagrindinis Komiteto tikslas – palaikyti ryšius su Valstybiniu patentų biuru.

Komiteto uždaviniai – teikti pasiūlymus dėl pramoninės nuosavybės objektų apsaugos įstatymų bei poįstatyminių aktų projektų, bendradarbiauti, rengiant patentinių patikėtinių egzaminus ir kvalifikacijos kėlimą, rengiant bendrus projektus su VPB, dalintis informacija apie pramoninės nuosavybės teisinę apsaugą VPB ir asociacijos nariais.

Komitetas teikia pasiūlymus Asociacijos prezidentui  ir prezidiumui dėl pramoninės nuosavybės objektų apsaugos įstatymų projektų, bendrų su VPB projektų, renginių, patentinių patikėtinių egzaminų ir kvalifikacijos kėlimo.

< plačiau...